הגדרת זכויות בניה באיזור שיקום ושיפוץ-צפת

תוכנית ג/ 14417

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדרת זכויות בניה באיזור שיקום ושיפוץ-צפת
מספר: ג/ 14417
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד הקרקע והוראות בניה למקרקעין אשר בגוש 13064 חלקות 13,14 ועל מנת לפרט ולהשלים את התכניות ג/552 וג/ 3650, אשר הוכנו ברמה מיתארית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13064חלק13-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3650אתר ואדי חמרה -צפתשינוי
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/12/2003
קבלת תכנית25/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004