הגדרת מגרש מסחרי באזור משולב - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 88

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדרת מגרש מסחרי באזור משולב - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 88
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מאזור משולב מסחר - בנייני ציבור, לשטח לבנייני ציבור ושטח למסחר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
כמסומן בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 76תכנון וציפוף מבנה מגורים קיים - רחוב בר-אילן - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/02/1986תאריך פרסום: 27/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3305. עמוד: 1456. שנה עברית: התשמו .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/1986תאריך פרסום בעיתון: 02/03/1986. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/1986. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/1985
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/1985תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1985. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1985. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1985. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1985תאריך פרסום: 01/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3233. עמוד: 3026. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה19/06/1985
קבלת תכנית15/05/1985