הגדרת קווי בנין

תוכנית אל/ מק/ 195/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרת קווי בנין
מספר: אל/ מק/ 195/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת קווי בניין למחסנים בשטח מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5455חלק2-26
5456חלק2-24
5457חלק2-38
5458חלק2-16
5459חלק2-16
5755חלק2-30
5756חלק2-26
5757חלק2-6, 8-16
5758חלק2-50
5760חלק2-23
5761חלק2-28
5762חלק2-3
5763חלק2-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 4אלעד רובע B.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 195/ 3רובע Aשינוי
תוכניתגז/ 195/ 6פרוט יעודי הקרקע למטרות:מגורים ב,מגורים ג,ב.צ,מסחר,שרותים עירוניים,מרכז אזרחי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2003תאריך פרסום: 24/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5169. עמוד: 1900. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/02/2002תאריך פרסום: 24/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5056. עמוד: 1549. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200200524/03/2002