הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות - מושב כסלון.

תוכנית מי/ 829

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות - מושב כסלון.
מספר: מי/ 829
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת תחום שטח הפיתוח של מושב כסלון וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות בתחום יעודי המקרקעין עפ"י התכנית.
ב. שינוי תכנית המתאר המקומית מי/ 200 ע"י שינוי יעוד מאזור חקלאי א' , אזור חקלאי ב' , שמורת טבע ויער וקביעת היעודים הבאים :
1. קביעת אזור חקלאי א' .
2. קביעת אזור חקלאי א' מיוחד.
3. קביעת אזור חקלאי ב' ובו 60 נחלות קיימות.
4. קביעת אזור מגורים א' ובו 77 יח"ד .
5. קביעת שטחים למוסדות .
6. קביעת שטחים לגן לאומי בהתאם לתכנית יג/ 116 .
7. קביעת גבולות מגרשים בתחום התכנית .
8. התויית שבילים וכבישים.
ג. גריעה מתמ"א / 8 ושינוי יעוד משמורת טבע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכסלון

תיאור המיקום:
מושב כסלון,
בתחום המועצה האזורית מטה יהודה .
שטח בין קואורדינטות אורך 206/000 - 203/900
ובין קואורדינטות רוחב 631/750 - 630/700
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
28720חלק10-11, 16
29721חלק11-13
29722חלק3, 122, 4, 9-10
29724חלק1-23
29725חלק1, 72
29726חלק1
29727חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/06/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות25/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4201. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/07/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית17/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/03/1999
קבלת תכנית16/08/1998