הגדרת תכליות ושמושים עפ"י תממ/3 (מרכז שירותים כפרי דומם).

תוכנית בר/ 293

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדרת תכליות ושמושים עפ"י תממ/3 (מרכז שירותים כפרי דומם).
מספר: בר/ 293
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה מחדש שלא בהסכמת הבעלים של חלקה מס' 15.
2. חלוקה מחדש בהסכמת הבעלים של חלקה ארעית מס' 12/1.
3. הגדרת תכליות ושימושים עפ"י תממ/3, סעיף 5.9.2 - ג (מרכז שירותים כפרי
דומם).
4. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
חלקות ארעיות: 12/1, ג.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3663חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 289חלוקה מחדש שלא בהסכמת בעליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה18/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2003
קבלת תכנית23/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200402118/10/2004