הדר השרון

תוכנית הצ/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הדר השרון
מספר: הצ/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע שטח לבית קברות, לבטל דרך קיימת, להתוות דרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
בית עלמין,עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7816חלק5-6, 9
7817חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/1965תאריך פרסום: 28/01/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1154. שנה עברית: התשכה .