הדר עם - הזזת מגרשים 226-215 בהרחבה ב'.

תוכנית עח/ מק/ 138/ 3/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הדר עם - הזזת מגרשים 226-215 בהרחבה ב'.
מספר: עח/ מק/ 138/ 3/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הזזת מגרשי מגורים מס' 215 - 226ב - 12 מ' דרומה , ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ע"פי פרק ג' סימן ז' לחוק, ללא שינוי סה"כ שטח של כל יעוד קרקע.

עיקרי ההוראות:
א. הזזת מגרשי מגורים מס' 215-226 ב - 12 מ' דרומה, ע"י איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ע"פי פרק ג' סימן ז' לחוק, ללא שינוי סה"כ שטח של כל יעוד קרקע בסמכות ועדה מקומית ע"פי סעיף 62 א א 1 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהדר עםהדר עם

תיאור המיקום:
מגרשים: 215-226, 240 על פי תכנית עח/ 138/ 3.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 138קביעת תכנית מפורטת להדר עם.שינוי
תוכניתעח/ 138/ 3הרחבה שלב ב' -הדר עםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2011תאריך פרסום: 12/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6292. עמוד: 6500. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/05/2011
פרסום להפקדה ברשומות19/05/2011תאריך פרסום: 19/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6238. עמוד: 4263. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201104525/05/2011