הדרך המזרחית לוואדי רושמיה

תוכנית חפ/ 191

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הדרך המזרחית לוואדי רושמיה
מספר: חפ/ 191
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1594כל הגוש
10872חלק183, 185-186, 251-252
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1937תאריך פרסום: 05/08/1937. מס' ילקוט פרסומים: 708.
קבלת תכנית01/01/1936
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200500226/01/2005