הוד השרון - נוה עובד

תוכנית הצ/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוד השרון - נוה עובד
מספר: הצ/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרחיב את השכונההקיימת ולתכנן את השטח לצרכי מגורים עם משק עזר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
מרחב תכנון שרונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק96-105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/1962תאריך פרסום: 13/09/1962. שנה עברית: התשכב .