הודעה לפי סעיף 77 ו- 78 לחוק

תוכנית 23/ 03/ 102/ 54/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הודעה לפי סעיף 77 ו- 78 לחוק
מספר: 23/ 03/ 102/ 54/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת תנאים למתן היתרים למבני מגורים עד להכנת
תכניות מפורטות.
ב. תוקפם של התנאים מוגבל לתקופה של לא יותר מ- 3
שנים עד להכנתן ואישורן של תכניות מפורטות על כל
השטח המותחם בתשריט המצורף או חלקים ממנו.

תנאים למתן היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק:
א. הועדה המקומית רשאית להוציא היתרי בניה בהתאם
לתכנית ההגשה לכל מבנה בנפרד.
ב. התנאים הנ"ל מתייחסים לבנית אזורי מגורים א'
בלבד.
לייעודי קרקע לשימושים אחרים כגון מבני ציבור או
בניה מסחרית תוגשנה תכניות מפורטות לאישור הועדה
המחוזית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
חלקים מגושים 39552, 39553, 39554, 39555, 39557

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות09/01/1996תאריך פרסום: 09/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4369. עמוד: 1135. שנה עברית: התשנו .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים28/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1995.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית04/12/1995
קבלת תכנית20/04/1994