הודעה לפי 77-78 מתחם המלאכה באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה לפי 77-78 מתחם המלאכה באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הודעה לפי סעיף 77-78
מתחם המלאכה - דרך חברון, דרך אילת, רחוב הע''ל, רחוב המלאכה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38003חלק
38007חלק1
38008חלק47-50, 69, 88-89, 911-6, 8-36, 39-46, 70-85, 87, 90, 93, 104-107, 109-112
38009חלק3
38039חלק
38040חלק1, 8, 189, 11-17, 19-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 106/ 22הסדרת אזור תעשיה ומלאכה - אזור רחוב המלאכהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום קביעת תנאים בעיתונים25/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום קביעת תנאים ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5998. שנה עברית: התשעא .
קבלת תכנית17/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר קביעת תנאים עפ"י סעיף 78
נוסח הודעה בדבר קביעת תנאים עפ"י סעיף 78