הודעה על הכנת תכנית מיתאר - חוף דרומי

תוכנית 2/ 02/ 101/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה על הכנת תכנית מיתאר - חוף דרומי
מספר: 2/ 02/ 101/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בדיקת תוואי לדרך הערבה (מס' 90) על מנת לאפשר
הפרדה בין אזורי תיירות ומגורים וניצול קרקעות
מגבילים לאזורים אלו.
ב. לקבוע אזורי רחצה וחופים שמורים מבחינת ערכי טבע.
ג. לקבוע קיבולת מקסימאלית וצפיפות באזורים המיועדים
לתיירות ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
חוף דרומי של מפרץ אילת
גושים בים: 40042, 40043, 40044

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40007חלק
40013חלק
40014חלק
40015כל הגוש
40016כל הגוש
40017כל הגוש
40018כל הגוש
40019כל הגוש
40020כל הגוש
40021חלק
40028כל הגוש
40030חלק
40031חלק
40032כל הגוש
40033חלק
40034חלק
40035חלק
40076חלק
40077חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות24/09/1992תאריך פרסום: 24/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4043. עמוד: 4796. שנה עברית: התשנב .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים10/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1992.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית11/08/1992
קבלת תכנית12/07/1992