הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית גמ/ 610/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: גמ/ 610/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את השטח למגרשי מגורים להרחבת דרכים, להקצות שטח ציבורי הכל בהתאם לתשריט המצורף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק14, 39-40
7775חלק17, 55-56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1961תאריך פרסום: 18/05/1961. מס' ילקוט פרסומים: 845. שנה עברית: התשכא .
קבלת תכנית18/05/1961