הוספת זכויות בניה בשטחי שרות ובשטח עיקרי (בניה בחלל הגג).

תוכנית שה/ 69/ 9/ 1089

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת זכויות בניה בשטחי שרות ובשטח עיקרי (בניה בחלל הגג).
מספר: שה/ 69/ 9/ 1089
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות בניה נוספים המוכרים
מעל 200 מ"ר בשתי קומות עפ"י התכנית התקפה:
הוספת זכויות בניה בשטח של 4 (ארבעה) מ"ר בשטחי שרות
ועוד 23 (עשרים ושלוש) מ"ר שטח עיקרי (בניה בחלל הגג) .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6859חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4366. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/08/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1621. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/04/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/12/2002
קבלת תכנית30/10/2002