הוספת זכויות בניה,שינוי קו בנין מ- 5 ל- 4 מ'.

תוכנית שה/ 69/ 296

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת זכויות בניה,שינוי קו בנין מ- 5 ל- 4 מ'.
מספר: שה/ 69/ 296
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת זכויות בניה בשטחי השרות בשטח 11.33 מר'
בנוסף ל-45 מר' המותרים עפ"י התכנית התקפה.
ב. שינוי קו בנין מ- 5 ל- 4 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
רחוב לשם 46

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6855חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1494. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2025. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1999
קבלת תכנית26/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301225/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29729/04/2003