הוספת יח"ד אחת ללא תוספת שטח

תוכנית אל/ מק/ 195/ 2/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת יח"ד אחת ללא תוספת שטח
מספר: אל/ מק/ 195/ 2/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת יח"ד אחת ללא תוספת שטח

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדאבטליון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5459חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 2ישוב אלעדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1640. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2005תאריך פרסום: 07/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5434. עמוד: 4037. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200504330/08/2005