הוספת יחידת הורים בחלקות א' נחלות. קדרון.

תוכנית בר/ 40/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת יחידת הורים בחלקות א' נחלות. קדרון.
מספר: בר/ 40/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוספת יחידת הורים בחלקות א' - נחלות.
2. קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א' - נחלות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
גבול התכנית כמסומן בקו ככול בתשריט בר/ 40 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4701חלק
4702חלק
4703חלק
4704חלק
4705חלק
4706חלק
4707חלק
4708חלק
4709חלק
4710חלק
4711חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2835. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2003תאריך פרסום: 14/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5224. עמוד: 4090. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה01/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/03/2003
קבלת תכנית09/02/2003