הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור התעשיה, על ידי
שינוי יעודי קרקע, וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה באר - טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
312חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ בת/ 23הרחבת אזור תעשיה באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 344. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים24/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/09/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/09/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2696. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/04/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/02/2003
קבלת תכנית31/01/2002