הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחים

תוכנית ג/ 13557

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחים
מספר: ג/ 13557
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת שינוייים בתחום הקו הכחול של תוכנית מאושרת עפ"י צרכים עדכניים ולאור הביקושים לשטחי מלאכה, מסחר ותעשיה.
תוספת לשטחי מלאכה, מסחר ותעשיה.
שינויים בדרכים לצורך שיפור צמתים, יצירת נגישות למגרשים שנוספו.
א. שינוי יעוד משטח לשצ"פ, דרך ומסחר לאזור המיועד למגרשים למלאכה ומסחר.
ב. יצירת מגרשים נוספים למלאכה, מסחר ותעשיה.
ג. פריסת דרכים עפ"י התכנון החדש.
ד. * קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
* קביעת הוראות בניה - קביעת / הגדלת: צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
* קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
* קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
* קביעת הנחיות סביבתיות.
ה. קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח, ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בבניה עפ"י סעיף 145 ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8803שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 968. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/10/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית18/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2004תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1817. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2003
קבלת תכנית24/11/2002