הוספת פל''ח בחלקת מגורים של נחלה במושב נווה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת פל''ח בחלקת מגורים של נחלה במושב נווה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוספת שימוש בחלקת מגורים של נחלה מס' 9-נווה מבטח.

עיקרי ההוראות:
א. הוספת שימוש פל"ח בחלקת מגורים בנחלה מס' 9-נווה מבטח.
ב. תוספת שטחי הבניה לשימושים לא חקלאיים באזור המגורים ( תא שטח מס' 44a) ל- 100
מ"ר מתוכם 90 מ"ר המהווים שטח עיקרי.
ג. קביעת הוראות לתשתיות ותנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 175,400
קואורדינטה Y 634,700

חלקה 49, גוש 5008 וכן חלק מדרך 85 במושב נווה מבטח

רשות מקומית: מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5007חלק50
5008חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 136/ 8פיצול נחלה - משפחת אפשטיין - מושב נווה מבטחכפיפות
תוכנית8/ 03/ 136/ 10הוספת פל''ח בחלקת מגורים של נחלה במושב נווה מבטחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות22/10/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6396. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/08/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2011
קבלת תכנית28/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים143227/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100328/02/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה