הוספת קומה בשלושה בניינים שונים לשם הוספת יח"ד חדשות. בית צפפה.

תוכנית 9486

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת קומה בשלושה בניינים שונים לשם הוספת יח"ד חדשות. בית צפפה.
מספר: 9486
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד שטח משטח למגורים 5 מיוחד לאזור מגורים מיוחד וקביעת זיקת הנאה לציבור.
ב.קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש לחלקה מס 13 בגוש מס 30296.
ג. קביעת הבינויים הבאים בשטח :
בנין מס 1 : א. חפירת שטח בקומת קרקע לשם יצירת יח"ד חדשה.
ב. תוספת בניה בקומת קרקע וראשונה לשם החבת יח"ד קיימות.
ג. תוספת קומה עליונה לבנין לשם תוספת יח"ד חדשה.
בנין מס 2 : א.תוספת בניה בקומת קרקע וראשונה לשם הרחבת יח"ד קיימות
ב. תוספת קומה עליונה לבנין לשם תוספת יח"ד חדשה
בנין מס 3 : תוספת קומה לשם יצירת 1 יח"ד חדשה.
כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח.
ד . קביעת שטחי בניה מרביים לבנין מס 1 ל- 503.0 מ"ר מתוכם .0 472 מ"ר
שטחים עיקריים וקביעתם לבנין מס 2 ל- 451.0 מ"ר מתוכם 361.0 שטחים עיקריים ולבנין מס 3 .0 420 מ"ר מתוכם .0 359 מ"ר שטחים עיקריים.
ה . קביעת מס קומות מירבי ל- 4 קומות לבנין מס 1 ו- 3 קומות מעל קומת מרתף
חלקית לבנין מס 2 ו 3 .
ו. קביעת קוי בנין חדשים לתוספת בניה
ז. קביעת הוראות בגין מבנה ו/או גדרות להריסה
ח. קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור
ח. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםבית צפפה

תיאור המיקום:
שכונת בית צפפה,
שטח בין קואורדינטות אורך 218/875 218/950
שטח בין קואורדינטות רוחב 627/375 627/450
הכל ע"פ הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30296חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3802תכנון מתחם בבית צפפאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2007. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 868. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/08/2007
החלטה בדיון באישור תכנית20/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1894.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/11/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית03/07/2003