הוספת קומה נוספת וקביעת מספר הקומות ל3 קומות מעל מרתף. מעלה האורן 21,מוצא-עלית

תוכנית מי/ 800/ ו

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת קומה נוספת וקביעת מספר הקומות ל3 קומות מעל מרתף. מעלה האורן 21,מוצא-עלית
מספר: מי/ 800/ ו
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מהות התכנית : הגדלת השטחים העיקריים והגדלת שטחי השרות מעל למותר, הוספת קומה לבנין הקיים, הרחת דירה קיימת. לאחר התוספות יהיה הבנין בעל נתוני מעטפת הדומים לבניה בסביבה.
2. קביעת בינוי לתוספות לבנין הקיים בהיתר.
3. שינוי הוראות הבינוי שבתכניות המאושרות מס' מי/ 200 ו מי/ 266/ א .
4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 161.92 מ"ר שטח עיקרי.
5. הגדלת מס' הקומות ל- 3 קומות מעל קומת מרתף תת קרקעית בחלקה
6. קביעת השימושים עבור : ב- 4 הקומות - מגורים ופונקציות נלוות.
במבנים על הגג והמרפסות - מערכות , בהתאם לדרישות הרשויות הרלבנטיות .
7. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמוצא עליתהאורן

תיאור המיקום:
מוצא עלית
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה :
אורך : בין 214/775 - ל- 214/850
רוחב : בין 633/425 - ל- 633/500
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30316חלק102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 266/ אהתויית דרכים - מוצא עילית.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4752. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/08/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2006. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1589.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2005
קבלת תכנית11/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף29/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601020/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005