הוספת קומה על 2 מבנים להרחבת 3 יח"ד קימות ואיחוד 2 חל'. רח' חברת שס22- 100שער'

תוכנית 9232

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת קומה על 2 מבנים להרחבת 3 יח"ד קימות ואיחוד 2 חל'. רח' חברת שס22- 100שער'
מספר: 9232
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מסחרי לאזור מגורים מיוחד.
ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
1. חפירת קומת מרתף לשם הגדלת מחסן קיים.
2.קביעת שטחים עיקריים להרחבת יח"ד קיימת ושטחי שירות למחסנים בקומת הקרקע.
3. תוספת בניה בקומה א', לשם הרחבת 2 יח"ד קיימות בקומה.
4. תוספות בניה בקומה ב' ותוספות קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד 3 יח"ד קיימות בשטח.
כל האמור לעיל - בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח.
ג. קביעת קוי בנין חדשים לתוספות הבניה האמור.
ד. הגדלת מס' קומות מירבי מ-3 ל-4 קומות מעל קומת מחסן בחזית לרח' חברת הש"ס ו- 4 קומות לרח' סלונים.
ה. הגדלת שטחי בניה מירבייים בשטח וקביעתם ל-924.40 מ"ר.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
ז. קביעת הוראות בגין איחוד חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחברת ש"ס

תיאור המיקום:
שכונת מאה שערים,
שטח בין קואורדינטות אורך 632/600 - 632/640
לבין קואורדינטות רוחב 221/150 - 221/185
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30063חלק28-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2006תאריך פרסום: 20/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5567. עמוד: 4667. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1057. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה17/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/08/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף06/04/2003
קבלת תכנית26/01/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200600711/04/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200400117/02/2004