הוספת קומת מרתף, שינוי קווי בנין.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת קומת מרתף, שינוי קווי בנין.
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קווי בנין לפי מצב קיים בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62אא4 לחוק.
א. קו בנין קדמי (מערבי צפוני) בקומת קרקע מ 5.0 מ' עד 2.90 מ' ע"פי המסומן בתשריט.
ב. קו בנין צדדי (צפוני מערבי) בקומת קרקע מ 3.0 מ' עד 2.44 מ'.
2. שינוי קו בנין קדמי מערבי למרתף מוצע מ 5.0 מ' עד 2.0 מ'.
3. הוספת קומה אחת למספר הקומות המותר מבלי להגדיל את אחוזי הבניה המותרים.

עיקרי ההוראות:
1. הקטנת קווי בניין ע"מ לאושר הבניה הקיימת והמוצעת בשטח התכנית.
2. רישוי מבנים חורגים מתקנות של תכניות קודמות.
3. הקלה במספר הקומות המותר ע"י תוספת קומה אחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמראבתאן

תיאור המיקום:
רחוב ראשי.
החלקה שבתשריט נמצאת בחלק הצפוני באזור המסגד של שכונת אבתאן בזמר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8660חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1003איבתאן.שינוי
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1003איבתאן.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/10/2008תאריך פרסום: 02/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5854. עמוד: 15. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/12/2007תאריך פרסום: 05/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5746. עמוד: 808. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200803117/07/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200705429/10/2007