הוספת שטח עיקרי והרחבת יח"ד בבנינים 41,43,45,47,49, רח' אליהו מרידור,פסגת זאב

תוכנית 10406

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת שטח עיקרי והרחבת יח"ד בבנינים 41,43,45,47,49, רח' אליהו מרידור,פסגת זאב
מספר: 10406
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה בבניינים 41,43,45,47,49 לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בפלסים 2.90 - , 0.00 + , 2.90+ .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 2 מיוחד לאזור מגורים ב' 1 .
2. קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
- קביעת בינוי לסגירת מרפסות קיימות במפלסים 2.90 - , 0.00 + , 2.90+ לשם הרחבת יח"ד קיימות בהתאם לנספח הבינוי.
3. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 726.10 מ"ר שטחים עיקריים.
4. קביעת קווי בנין לתוספת בניה.
5. קביעת שלבי ביצוע.
6. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
7. קביעת הוראות בגין פרגולה להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמרידור אליהו

תיאור המיקום:
שכונת פסגת זאב ,
לפני הפניה לרח' יוסף נדבה , חזיתו הצפונית גובלת עם שפת היער .
קואורדינטה X 635/675
קואורדינטה 223/900 Y
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30598חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3602/ בפסגת זאב- קביעת יעודי קרקע והוראות בינוי. שינוי לתכנית מס' במ / 3602שינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4013. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4391. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/11/2007
קבלת תכנית20/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200900615/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200800106/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה