הוספת שטח עיקרי ושטח שרותי (נטו).

תוכנית שה/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת שטח עיקרי ושטח שרותי (נטו).
מספר: שה/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שטח עיקרי ושטח שרותי (נטו).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3571חלק39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 130. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/2002
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2295. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/11/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/09/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/08/2001
קבלת תכנית05/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201417/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002