הוספת שימוש:מקווה, ליעודים המאושרים באתר ציבורי יב' בגבעה ג' ברכסים

תוכנית מכ/ 801

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת שימוש:מקווה, ליעודים המאושרים באתר ציבורי יב' בגבעה ג' ברכסים
מספר: מכ/ 801
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת תכלית של מקווה לטהרה ביעוד קרקע מאושר לאתר ציבורי לטובת הקמת מקווה בשטח
התכנית.
הגדלת קו בניין בדרך מס' 7 מ- 3 מ' ל- 5 מ'.

עיקרי ההוראות:
שינוי הוראות סעיף 14.7. א בתכנית מכ/ 393: תוספת תכלית למקווה טהרה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמורדות הכרמלרכסיםרכסיםגבעה ג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11145חלק140141, 148, 150-151
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמכ/ 393מרכז למוסדות ציבור ומסחר, רכסים.שינוי
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית03/09/2012
לא הוגשו התנגדויות18/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות10/06/2012תאריך פרסום: 10/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6429. עמוד: 4624. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/05/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2011
קבלת תכנית05/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201201103/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים140128/06/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה