הוספת תכליות לפעילות לא חקלאית וזכויות בניה (בנחלה 16), מושב בן עמי

תוכנית ג/ 17678

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת תכליות לפעילות לא חקלאית וזכויות בניה (בנחלה 16), מושב בן עמי
מספר: ג/ 17678
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת השימושים המותרים וזכויות הבניה באזור המגורים בנחלה.
שינוי צורת אזור המגורים בנחלה ללא שינוי שטחו בהתחשבות עם הבינוי הקיים .
הגדרת השימושים המותרים וזכויות הבניה באזור החקלאי בנחלה.
קביעת קווי בנין.

עיקרי ההוראות:
הגדרת השימושים המותרים וזכויות הבניה באזור מגורים בנחלה מגורים ובית עסק.
שינוי צורת אזור המגורים בנחלה ללא שינוי שטחו בהתחשבות עם הבינוי הקיים.
הגדרת השימושים המותרים וזכויות הבניה באזור החקלאי בנחלה.
קביעת קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבן עמי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19937חלק1636
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 109בן עמישינוי
תוכניתג/ 5346חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/07/2008
קבלת תכנית29/04/2008