הוספת תכליות לתעסוקה לא חקלאית וזכויות בנייה בנחלה, מושב בן עמי

תוכנית ג/ 17212

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת תכליות לתעסוקה לא חקלאית וזכויות בנייה בנחלה, מושב בן עמי
מספר: ג/ 17212
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת השימושים המותרים וזכויות הבניה באזור המגורים בנחלה.
שינויצורת אזור המגורים בנחלה ללא שינוי שטחו בהתחשבות עם הבינוי הקיים.

עיקרי ההוראות:
הגדרת השימושים המותרים וזכויות בניה באזור מגורים בנחלה מגורים ובית עסק.
שינוי צורת אזור המגורים בנחלה ללא שינוי שטחו בהתחשבות עם הבינוי הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבן עמי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19937חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף09/12/2007
קבלת תכנית12/08/2007