הוספת 12.18 מ"ר שטח עיקרי מעבר ל- 200 מ"ר המותרים ב- 2 קומות ע"פ התכנית התקפה.

תוכנית שה/ 69/ 9/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת 12.18 מ"ר שטח עיקרי מעבר ל- 200 מ"ר המותרים ב- 2 קומות ע"פ התכנית התקפה.
מספר: שה/ 69/ 9/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת 12.18 מ"ר שטח עיקרי מעבר ל- 200 מ"ר המותרים
ב- 2 קומות ע"פ התכנית התקפה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
שהם רח' הבשור מגרש 2257 א'
גוש 6850 חלקה 103 (ארעית).
שינוי לתכנית גז / במ / 69 / 9

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4614חלק22-23, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1998תאריך פרסום: 13/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4670. עמוד: 4724. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1998.
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 213. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/10/1997
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1997
קבלת תכנית24/12/1996