הוראות בניה למבני משק - נהלל

תוכנית ג/ 17258

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות בניה למבני משק - נהלל
מספר: ג/ 17258
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להסדיר את השימושים החקלאים בנחלות.
ב. לעודד ולחזק פיתוח החקלאות ולאפשר פיתוח כלכלי בשימושים נילווים.
ג. לאפשר מתן היתרי בניה מכח תכנית זו.
ד. להבטיח תנאים סביבתים נאותים.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת תכליות ושימושים מותרים באזורים החקלאים בחלקות א' בנחלות.
ב. להשלים הוראות בדבר זכויות בניה למבנים חקלאיים בחלקות א' בנחלה.
ג. קביעת הנחיות סביבתיות.
ד. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17184חלק1-21
17185חלק1-23
17186חלק1-39, 67
17187חלק1-35, 55
17188חלק1-16, 19
17192חלק1-18, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללשינוי
תוכניתג/ 12698נהלל - הרחבת מושבשינוי
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה07/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/11/2007
קבלת תכנית10/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200800107/01/2008