הורדת בנין אחד.שינוי בתכנית הבינוי והעמדת הבנינים,הוספת בניה לרווחת הדירות.

תוכנית רח/ 196/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הורדת בנין אחד.שינוי בתכנית הבינוי והעמדת הבנינים,הוספת בניה לרווחת הדירות.
מספר: רח/ 196/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הורדת בנין אחד. ב. שינוי בתכנית הבינוי והעמדת הבנינים. ג. שינויים במקום השטחים הציבוריים כדי לשמור על אתר עתיק. ד. הוספת בניה לרווחת הדירות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
בין הרח': הנשיא הראשון, הרצוג, א.ד.גורדון,ברחובות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק472, 482
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 196/ 3לאחד את החלקות ולחלק למגרשי בניה לקבוע שטח צבורי פתוח ומגרש לבנין צבורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/08/1979תאריך פרסום: 26/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2560. שנה עברית: התשלט .