הזדרת זכויות בניה - אזור תעשיה ישן

תוכנית 2/ 03/ 105/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הזדרת זכויות בניה - אזור תעשיה ישן
מספר: 2/ 03/ 105/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הועדה המקומית יזמה תכנית מפורטת שתאפשר הוצאת היתרי בניה
לפי הקף הזכויות שנקבעו בתר''צ.
אין בתכנית זו שינוי ביעודי הקרע, גבולות מגרשים וכו'.

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות בניה כפי שנקבעו בתרש''צ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק1-18, 24-31, 37, 44, 46, 50-5447-49
40001חלק1-13, 20-42, 56, 61-69, 86-88, 90, 107-113, 116-11992-93, 96, 98, 123
40029חלק14-50, 53, 61, 71-74, 7668, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2008
קבלת תכנית13/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000831/05/2010