החווה החקלאית אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 126

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: החווה החקלאית אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 126
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
2. יצירת מגרשים חדשים ליעודים הבאים:
שב''צ, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, אזור משולב למסחר ותעסוקה,
חניה ציבורית, תעשיה, שצ''פ, ותחנת שאיבה.
קביעת זכויות והנחיות בניה.
3. קביעת תוואי חדש לדרכים.
4. ביטול מגרש המועד לתחנת מעבר לפסולת.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ויצירת ממגגרשים חדשים
למבנים ומוסדות ציבור לחנוך כ- 16.5 ד' ומתחם מגרשים למבני ציבור
עפ''י זכויות של תכנית מתאר למבני ציבור.
2. ביטול מגרש המיועד למתקן הנדסי (תחנת מעבר לפסולת)
ושטח פרטי פתוח והפיכתם לאזור משולב למסחר ותעסוקה.
קביעת שימושים מותרים וזכויות בניה.
3. שינוי תוואי דרכים.
4. יצירת 2 מגרשים לתעשיה וקביעת זכויות והנחיות בניה.
5. יצירת מגרשים של שצ''פ, מגרש למתקן הנדסי (תחנת שאיבה)
וקביעת שימושים, זכויות והנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מתחם החווה החקלאית מדרום לאזור התעשייה הקלה ומצפון לבית העלמין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
471חלק9, 32
2064חלק3-5, 15, 27
2069חלק39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 78יעוד מגרשים למבני ציבורכפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 57תחנת מעבר לפסולתשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 72כביש "S"שינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 62הנחיות בניה :פרגולות,מרתפי חניה,שטחי שרות באזורי תעשיה,כפיפות
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכנית3/ מק/ 2095שינוי בקווי בנין והנחיות לעיצוב אדריכלי עבור חדרי טרפו במגרשים למבני ציבורכפיפות
תוכנית3/ 02/ 101/ 101הקמת בית ספר בשולי אזור תעשיה - אשדודשינוי
תוכנית3/ 02/ 101/ 17שינוי מס' 17 לתכנית מיתאר מס' 101/02/3שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2010
קבלת תכנית23/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101231/10/2011