החייאה וחידוש של שכונה עירונית ותיקה "שיכון חסכון" ע"י תוספת מכסימלית של בניה.

תוכנית יב/ 157/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החייאה וחידוש של שכונה עירונית ותיקה "שיכון חסכון" ע"י תוספת מכסימלית של בניה.
מספר: יב/ 157/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת על:
החייאה וחידוש של שכונה עירונית ותיקה - "שיכון חסכון"
ע"י תוספת מכסימלית של בניה ויצירת תנאים סטטוטורים,
תנאים פיזיים ותנאים כלכליים המאפשרים ומעודדים את
השינוי הרצוי לטובת התושבים והעיר.

מטרות משנה:
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים ב', שטח ציבורי פתוח ודרכים
לאזור משולב מגורים ומסחר (285-313 יח"ד), שטח ציבורי פתוח
ודרך מוצעת.
2. קביעת זכויות, הוראות, הנחיות ומגבלות בניה.
3. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
4. קביעת הוראות לפינוי והריסה של מבנים קיימים ובנייה של
בניינים חדשים במקומם.
5. קביעת הוראות לישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזיבנהיבנהיבנה

תיאור המיקום:
שכונת "שיכון חסכון" כמסומן בתשריט בצפון שד' העצמאות, בדרום רח' שבזי, במזרח דש' דואנ ובמערב רכ' בוכריס.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3511חלק120, 127, 143
3516חלק37-39, 41, 45-47, 147, 152, 185
4944חלק49-60, 91-9448, 75, 90, 101-104, 137
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4189. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/06/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/02/2008
החלטה בדיון באישור תכנית22/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3151. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה בעיתונים25/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/09/2001
קבלת תכנית06/08/2001