החלפת שטחים , פארק תעשיה , מבואות גלבוע

תוכנית ג/ גל/ מק/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים , פארק תעשיה , מבואות גלבוע
מספר: ג/ גל/ מק/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. החלפת שטחין בין תעשייה מיוחד למסחר.
2. החלפת שטחים בין שצ"פ לתעשייה מיוחד על מנת לאפשר גישה לדרך מס' 8.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20764חלק5
20808חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9758אזור תעשיה חבר, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/2009תאריך פרסום: 29/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5984. עמוד: 5189. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2008תאריך פרסום: 27/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5872. עמוד: 577. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900626/05/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900112/01/2009