החלפת שטחים אזור מבני משק נהלל - לצורך תוספת לולים לחווה מאושרת.

תוכנית יז/ מק/ 5312/ 07

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים אזור מבני משק נהלל - לצורך תוספת לולים לחווה מאושרת.
מספר: יז/ מק/ 5312/ 07
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח המיועד לחוות לולים

עיקרי ההוראות:
- החלפת שטחים בין חלק מחלקה 31 ו- 32 בגוש 17181 לבין חלק מחלקה 35 בגוש 17180 שייעודה חקלאי. בהסכמת הבעלים ללא שינוי סך כל השטחים בכל ייעוד .
- שינוי בהוראות הבינוי לגבי תשתיות החשמל עפ"י תקנות החדשות של ח"ח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17181חלק23-25, 29, 31-32, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןכפיפות
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2374. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה29/03/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר03/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2010תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 836. שנה עברית: התשעא .