החלפת שטחים באזור תחנת תידלוק, רגבה

תוכנית ג/ 18837

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים באזור תחנת תידלוק, רגבה
מספר: ג/ 18837
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיקון אי התאמה בין תכניות מאושרות ג/ 9096, ג/ 7969, חא/ מק/ 2000/ 2
ב. איחוד וחלוקה בהסכמה לי סעיף 62א. (א) (1)
ג. הרחבת דרך לפי סעיף 62א. (א) 2

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מ"שירותי דרך ותחנת תדלוק" ל"דרך"
ב. שינוי יעוד מדרך ל "מסחר תעסוקה ותחבורה"
ג. שינוי יעוד מ"שטח חקלאי" ל "מסחר תעסוקה ותחבורה"
ד. שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ
ה. קביעת זכיות והוראות בנייה
ו. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע
ז. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשררגבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18482חלק7, 22, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7969שרותי דרך, רגבהשינוי
תוכניתג/ 9096מושב רגבה - מתחם מסחר, תיירות ותרבות, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף10/06/2010
קבלת תכנית11/04/2010