החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים - רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 17359/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים - רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 17359/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אחוד וחלוקה ליעודי הקרקע בהסכמה - שינוי מיקום שצ"פ עפ"י מצב קיים בשטח.

עיקרי ההוראות:
1. החלפת מיקום שטחים בין שצ"פ למגורים בשטח של 170 מ"ר ע"י איחוד וחלוקה בהסכמה.
2. שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ, שינוי יעוד משצ"פ למגורים.
3. הסדרת קוי בניין למבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9156שינוי יעוד משצ"פ למגורים, שינוי למתאר, רמת ישי.שינוי
תוכניתגנ/ 17359הרחבת והסדרת דרך גישה, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 773. שנה עברית: התשעג .