החלפת שטחים בית חשמונאי

תוכנית גז/ מק/ 102/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: החלפת שטחים בית חשמונאי
מספר: גז/ מק/ 102/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק כאשר אין בתכנית שינוי בסך השטח של כל יעוד קרקע ובסה"כ השטחים המותרים לבניה.
2. שינוי יעוד משטח ספורט לשטח למבנים ומוסדות ציבור ולהפך ללא כל שינוי בסך השטחים וזכויות הבניה.
3. שינוי יעוד משטח דרכים וחניה לשטח למבנים ומוסדות ציבור לחינוך ולהפך ללא כל שינוי בסך השטחים וזכויות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאיבית חשמונאי

תיאור המיקום:
מתחם קרית החינוך ואזור המסחר האזרחי ואזור המסחר האזרחי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4770חלק5
5429חלק63-64, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102/ 10שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.כפיפות
תוכניתגז/ 102/ 11קרית חינוך איזורית בית חשמונאי.כפיפות
תוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.כפיפות
תוכניתגז/ מק/ 102/ 21החלפת שטחים בקרית החינוך - בית חשמונאי.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/05/2012תאריך פרסום: 09/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6412. עמוד: 3852. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201202130/04/2012