החלפת שטחים בקרית החינוך - בית חשמונאי.

תוכנית גז/ מק/ 102/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים בקרית החינוך - בית חשמונאי.
מספר: גז/ מק/ 102/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק תכנון ובניה.
2. שינוי יעוד משטח למבנים ולמוסדות ציבור לחינוך לשטח ציבורי פתוח ולהפך, ע"פי תיקון 43 לחוק התכנון והבניה, ללא כל שינוי בסה"כ השטחים וזכויות הבניה.
3. כנ"ל לגבי שינוי יעוד משטח לדרכים וחניות למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
4. התאמת התכנית לפי המבנים הקיימים בפועל.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק תכנון ובניה.
2. שינוי יעוד משטח למבנים ולמוסדות ציבור לחינוך לשטח ציבורי פתוח ולהפך, ע"פי תיקון 43 לחוק התכנון והבניה, ללא כל שינוי בסה"כ השטחים וזכויות הבניה.
3. כנ"ל לגבי שינוי יעוד משטח לדרכים וחניות למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
4. קביעת קווי בנין ע"פי סעיף 62 א א סעיף קטן 4. מ 5 מ' ל 0 מכל צד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
9ץ022 מ"ר ב 8 מתחמים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5429חלק64, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102/ 11קרית חינוך איזורית בית חשמונאי.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2009תאריך פרסום: 30/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6002. עמוד: 61. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200902429/06/2009