החלפת שטחים הדדית בין אזור מגורים ומסחר לשטח ציבורי פתוח

תוכנית חד/ 1527

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים הדדית בין אזור מגורים ומסחר לשטח ציבורי פתוח
מספר: חד/ 1527
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החלפת שטחים הדדית בין אזור מגורים ומסחר לשטח ציבורי פתוח בחלקה 29 בגוש 10036, לצורך יצירת גישה למגרש פרטי.

עיקרי ההוראות:
- החלפת שטחים הדדית בין מע"ר מגורים ומסחר לשצ"פ לצורך יצירת נגישות מרחוב הנשיא למגרש מגורים ומסחר.
- קביעת הוראות לפיתוח השצ"פ, בהתאם לתכניות המאושרות.
- קביעת הוראות בניה, בהתאם לתכניות המאושרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחדרהחדרהחדרההנשיא ויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10036חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחד/ 765מרכז עסקים ראשי (מ18-)שינוי
תוכניתחד/ 1001שינוי הוראות בניה במרכז חדרה.שינוי
תוכניתחד/ 450/ השינוי הוראות בניה באיזורי מגורים א' ו- ב' וקביעת שטחי שירות למבנים בכל שטח העכפיפות
תוכניתחד/ מק/ 1001/ גשינוי לתוכנית חד/ 1001 שינוי הוראות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 463. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/08/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/08/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2011תאריך פרסום: 10/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6317. עמוד: 482. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים04/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011.
קבלת תכנית26/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141614/08/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101921/12/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה