החלפת שטחים, איחוד וחלוקה של מגרשים .

תוכנית שה/ מק/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים, איחוד וחלוקה של מגרשים .
מספר: שה/ מק/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותםבפרק ג' סימן ז' לחוק כאשר אין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וללא שינוי בסך השטחים המותרים לבניה.
שינוי בקווי בנין.
קביעת שטחי שרות במבנים ומוסדות ציבור.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים הבאים:
מגרש 5501 בגוש 6850 ו-מגרש 5503 בגוש 6859 ("מסחר שכונתי").
מגרש 5335 בגוש 6847 ("מוסדות ציבור").
מגרש 5313-1 בגוש 6847 ("בינייני ציבור").
חלק מחלקה 13 בגוש 6847 ("שטח ציבורי פתוח").
2. איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים:
מגרש 605 בגוש 6849 וחלק ממגרש 5323 בגוש 6859 ("בנייני ציבור") חלק מחלקה 155 בגוש 6859 וחלק מחלקה 5 בגוש 6858 ("שטח ציבורי פתוח").
3. כל זאת ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע וללא שינוי בסך השטחים המותרים לבניה.
4. שינוי בקווי בנין.
5. תוספת שטחי שרות במגרשים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור לפי סעיף 13 ב 2 3 בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
מגרש מס' 5335 עמק איילון בכניסה לגן החבל.
מגרש מס' 5313-1 החבל/ עמק איילון.
מגרש מס' 605 רח' מצפה 18 שכונת חמניות.
מגרש מס' 5501 רחוב החבל 23 פינת הירדן.
מגרש מס' 8095 רח' עמק איילון 1/ הלפיד.
מגרש מס' 5503 רח' בזלת 13.
מגרש מס' 5323 ליד רחבת גזית, שכונת רקפות, מכבים 8 מעל פינת צורן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6847חלק813-14
6849חלק29
6850חלק129
6858חלק5
6859חלק142-143155
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 111תכנית מספר מק/שה/111/69שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
תוכניתשה/ מק/ 24תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. עמוד: 2148. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200801031/03/2008