החלפת שטחים, נחלה 31 - נהלל

תוכנית יז/ מק/ 12698/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: החלפת שטחים, נחלה 31 - נהלל
מספר: יז/ מק/ 12698/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גיאומטרי של מגרש המגורים ללא שינוי בגודל יעודי הקרקע. שינוי קו בניין והוראות בינוי בדבר יח"ד שלישית נפרדת/ הוספת מבנה מגורים נפרד ללא שינוי זכויות.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקה מחדש, שינוי קו בנין כמסומן בנספח הבינוי ושינוי הוראות בינוי לפי סעיפים 62א(א)1, 4 ו-5 תוספת מבנה מגורים ללא שינוי זכויות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17185חלק12
17186חלק1171
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12698נהלל - הרחבת מושבשינוי
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
תוכניתמשצ/ 17תכנית מפורטת מס' משצ/17שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201127/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012