היסמין 13 בכוכב יאיר

תוכנית ממ/ מק/ 9152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: היסמין 13 בכוכב יאיר
מספר: ממ/ מק/ 9152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התרת בנית בריכת שחיה פרטית.
שינוי קו בניין למגורים.

עיקרי ההוראות:
התרת בריכת שחיה פרטית בשטח של עד 53 מ"ר.
קביעת קווי בנין לבריכת שחיה. קווי בנין צדי ימני ואחורי יהיו כקו בנין למגורים בתוספת % 10. קו בנין צדי שמאלי יהיה 1.5 מ'. קו בנין קדמי יהיה 3.9 מ'.
קביעת קווי בנין לחדר מכונות זהה לקווי בנין למגורים.
קביעת אמצעי בטיחות לבריכת שחיה.
קביעת אמצעי ניקוז לבריכת שחיה
שינוי קו בנין צד ימני למגורים 2.37 מ' לפי בניה קיימת במקום 2.5 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאירהיסמין

תיאור המיקום:
חלוקה פרטית אחת באזור מגורים.

גוש ישן: 8909.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8915חלק101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 9007שינוי שטח מג' מינ'שינוי
תוכניתממ/ 9001שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5002. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2370. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201201429/02/2012