היתר לגז

בקשה ועדה מקומית מר/ רח/ רשגז/ ח/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: היתר לגז
מספר: מר/ רח/ רשגז/ ח/ 04
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמה והפעלה של רשת לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך-חברת "סופר אנ,ג'י"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות