הכניסה לשגב שלום

תוכנית 7/ 03/ 331/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הכניסה לשגב שלום
מספר: 7/ 03/ 331/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח טיילת משולבת עם שירותי מסחר ותיירות. הקניית זכויות לחזית אחורית מסחרית למגרשי מגורים קיימים בכניסה לשגב שלום.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד משטח לתכנון בעתיד לטיילת עם הנחיות מיוחדות, שטח ספורט ושצ"פ.
2. הוספת חזית מסחרית אחורית למגרשי מגורים א' לכיוון הטיילת.
3. תוספת יח"ד ל 126 יח"ד המהווים תוספת של 84 יח"ד על המאושר.
4. הסדרת רוחבי דרכים.
5. איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים.
6. קביעת תנאים לעיצוב אדריכלי, קווי בניין, מס' קומות.
7. קביעת תנאים סביבתיים.
8. קביעת תנאים להריסת מבנים.
9. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשגב שלוםשגב שלום

תיאור המיקום:
על כביש הכניסה הראשי לישוב בין שכונות א' ל ב'.
קואורדינטות:
קואורדינטה מערב מזרח - Y 568000
קואורדינטה דרום צפון - X 184700

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39772חלק9
100427חלק2-10, 137-139, 151
100428חלק2-13, 122, 124, 127, 132
100429חלק2-10, 148, 153-155156
100430חלק2-12, 102, 104, 112103, 120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 194שכונת המרכז - שגב שלום - שמעוניםשינוי
תוכנית7/ 03/ 330שגב שלום - חלק א'שינוי
תוכנית7/ 03/ 331שגבח שחטן - שלב ב'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 900. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3045. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה11/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2006
קבלת תכנית16/07/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601111/12/2006