הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר

תוכנית 6/ 03/ 183/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר
מספר: 6/ 03/ 183/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדר הרישום בספרי המקרקעין ב. ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד ג. קביעת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישמנוחה

תיאור המיקום:
מושב מנוחה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1698חלק3-9, 11-29, 31-50, 52-57
1699חלק3-40
1700חלק4-13, 15-18
2941חלק46
2942חלק91
2944חלק8
2945חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית17/08/1981