הכנת תכנית מפורטת למושב כפר מלל

תוכנית שד/ 19/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הכנת תכנית מפורטת למושב כפר מלל
מספר: שד/ 19/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת למושב כפר מל"ל שבמרחב תכנון מקומי דרום השרון בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 לרבות תקנותיו.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. הרחבת וביטול דרכים קיימות.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ה. קביעת מספר נחלות ומשקי עזר: 57 נחלות * 3 יח"ד לנחלה = 171.
20 משקי עזר * 1 יח"ד = 20.
סה"כ : 191.
ו. קביעת זכויות בניה.
ז. קביעת הנחיות לשימור מתחמים, מבנים, אתרים היסטוריים וצמחיה ( בהתאם לנספח השימור המנחה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןכפר מל"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6447חלק1, 9-16, 27, 37-49, 51-54, 58, 70-85, 95-99, 1037-8, 31, 33, 36, 55-57, 59-60, 66-69, 86-87, 90-91, 94, 113, 132
6451חלק27, 29-30, 32-33, 156-158, 319-32125
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות10/07/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/01/2010
הוגשו התנגדויות07/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 714. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים30/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/10/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית09/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/05/2004
קבלת תכנית25/07/1984
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות