הכשרת מצב קיים מבחינת קווי בנין ליח' השניה והגדלת אחוזי הבניה לשטחי השירות.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הכשרת מצב קיים מבחינת קווי בנין ליח' השניה והגדלת אחוזי הבניה לשטחי השירות.
מספר: מש/ 8/ 1/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חלקאי למגורים א' לשביל ולדרך משולבת.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי ליעוד מגורים א', שביל ודרך משולבת. .
2. קביעת זכויות והוראות בניה.
3. קביעת 2 מבנים במגרש.
4. קביעת 4 יח"ד בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרמרג'ה

תיאור המיקום:
בקצה הדרום מערבי לשכונת מרג"ה דרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8662חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ במ/ 8/ 1/ 1004מרג'השינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות13/05/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/12/2010
הוגשו התנגדויות09/12/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1232. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/2010
החלטה בדיון בוולק"ח07/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2008
קבלת תכנית07/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות